รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตาก อำเภอ แม่สอด ตำบล มหาวัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63060801 มหาวัน ระดับดี
63060802 ใหม่แม่โกนเกน ระดับดี
63060803 ม่อนหินเหล็กไฟ ระดับดี
63060804 แม่โกนเกน ระดับดี
63060805 ห้วยไม้แป้น ระดับดี
63060806 เจดีย์โคะ ระดับดี
63060807 เจดีย์โคะใหม่ ระดับดี
63060808 ห้วยน้ำขุ่น ระดับดี
63060809 ห้วยมหาวงษ์ ระดับดี
63060810 เจดีย์โคะเหนือ ระดับดี
63060811 ห้วยหมี ระดับดี
63060812 ปางวัว ระดับดี