รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล แม่วะหลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050501 ซอแขะกา ระดับพัฒนา
63050502 ปางทอง ระดับพัฒนา
63050503 แม่วะหลวง ระดับพัฒนา
63050504 แม่อมกิ ระดับพัฒนา
63050505 บอมะ ระดับพัฒนา
63050506 แม่หละยอคี ระดับพัฒนา
63050507 อมกอทะ ระดับพัฒนา
63050508 วะหย่าโจ ระดับพัฒนา
63050509 เกระโกร ระดับพัฒนา