รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ พรานกระต่าย ตำบล คุยบ้านโอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
62060701 นาป่าแดง ยังไม่ประเมิน
62060702 ไร่ดง ยังไม่ประเมิน
62060703 คุยป้อม ยังไม่ประเมิน
62060704 ไร่ปรือ ยังไม่ประเมิน
62060705 คุยแขวน ยังไม่ประเมิน
62060706 ในโว้ง ยังไม่ประเมิน
62060707 คุยบ้านโอง ยังไม่ประเมิน
62060708 คุยตาแข ยังไม่ประเมิน