รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ ไทรงาม ตำบล ไทรงาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
62020107 ไทรงามใต้ ยังไม่ประเมิน
62020106 หนองไม้แดง ยังไม่ประเมิน
62020105 ไทรงาม ยังไม่ประเมิน
62020104 ไทรงาม ยังไม่ประเมิน
62020103 ไทรงาม ยังไม่ประเมิน
62020102 เนินสำราญ ยังไม่ประเมิน
62020101 ไทรงาม ไม่ผ่านเกณฑ์
62020108 แก้วชัยมงคล ยังไม่ประเมิน
62020109 ถ้ำสะเดา ยังไม่ประเมิน
62020110 ดงเย็น ยังไม่ประเมิน