รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ สว่างอารมณ์ ตำบล สว่างอารมณ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
61030101 สว่างอารมณ์ ระดับดีเยี่ยม
61030102 ดอนใหญ่ ระดับพื้นฐาน
61030103 คลองโพ ระดับดีเยี่ยม
61030104 หนองยายดา ระดับดี
61030105 หลังโรงสี ระดับดีเยี่ยม
61030106 เนินก้าว ระดับดีเยี่ยม
61030107 ดงแขวน ระดับดีเยี่ยม
61030108 เสาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
61030109 หนองเต่างับ ระดับดีเยี่ยม
61030110 หนองบัว ระดับดีเยี่ยม