รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ เมืองอุทัยธานี ตำบล หาดทนง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
61010501 หัวแหลม ระดับดี
61010502 สะพานหิน ระดับดี
61010503 สะพานหิน ระดับดี
61010504 สะพานหิน ระดับดี
61010505 หาดทนง ระดับดี
61010506 หาดทนง ระดับดี