รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ เมืองอุทัยธานี ตำบล อุทัยใหม่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
61010131 ปากกะบาดสัมพันธ์ ยังไม่ประเมิน
61010132 พิชัยสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
61010133 พัฒนาบ้านเรา ยังไม่ประเมิน
61010134 ประชามีสุข ยังไม่ประเมิน
61010135 อุทัยเมืองวิไล ยังไม่ประเมิน
61010136 เปรมประชา ยังไม่ประเมิน
61010137 ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ยังไม่ประเมิน
61010138 บ้านเหนือ ยังไม่ประเมิน
61010139 คลองลึกพัฒนา ยังไม่ประเมิน
61010140 พุทธมงคลพัฒนา ยังไม่ประเมิน
61010141 ราชอุทัยกวี ยังไม่ประเมิน
61010142 รักการดีพัฒนา ยังไม่ประเมิน
61010143 บ้านวังยาง ยังไม่ประเมิน
61010144 อมฤตวารี ยังไม่ประเมิน
61010145 ศรีพรพิบูลย์ ยังไม่ประเมิน