รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ ท่าตะโก ตำบล หนองหลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
60081001 หนองหลวง ระดับดี
60081002 ลาด ระดับดี
60081003 หนองมะกอก ระดับดี
60081004 เขาดิน ระดับดี
60081005 หนองตะโก ระดับดี
60081006 หนองสะแก ระดับดี
60081007 พุขาม ระดับดี
60081008 หนองขว้าว ระดับดี
60081009 ห้วยลึก ระดับดี
60081010 ตะกุดรัง ระดับดี
60081011 บ้านใหม่หนองหลวง ระดับดี