รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ ท่าตะโก ตำบล วังมหากร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
60080501 ท่าสุ่ม ระดับพัฒนา
60080502 วังรอเหนือ ระดับพัฒนา
60080503 ช่องแกระ ระดับพัฒนา
60080504 ปากง่ามเหนือ ระดับดี
60080505 ปากง่ามใต้ ระดับดี
60080506 วังมหากร ระดับดี
60080507 หัวพลาง ระดับดี
60080508 เนินสำราญ ระดับดี
60080509 วังรอใต้ ระดับพัฒนา
60080510 ขอนดู่ ระดับดี
60080511 ห้วยลึก ระดับดี