รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ บรรพตพิสัย ตำบล ตาสัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
60050801 คลองสองหน่อ ระดับดี
60050802 ตะโกเตี้ย ระดับดี
60050803 เนินโพธิ์ ระดับดี
60050804 วัง ระดับดี
60050805 คลองมะเดื่อ ระดับดี
60050806 ดงป่าจันทร์ ระดับดี
60050807 บ่อเพลา ระดับดี
60050808 คลองวิไลเจริญ ระดับดี
60050809 ใหม่ ระดับดี
60050810 ดงแม่นางเมือง ระดับดี
60050811 เกาะแก้ว ระดับดี