รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ หนองบัว ตำบล วังบ่อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
60040914 วังไผ่พัฒนา ระดับมาก
60040901 เขานางต่วม ระดับดี
60040902 วังใหญ่ ระดับดี
60040903 ห้วยธารทหาร ระดับมาก
60040904 วังข่อย ระดับมาก
60040905 ทับลุ่ม ระดับมาก
60040906 โคกสะอาด ระดับดี
60040907 อุดมพัฒนา ระดับดี
60040908 เวฬุวัน ระดับมาก
60040909 วังบ่อ ระดับดี
60040910 หนองถั่วแปลบ ระดับดี
60040911 หนองลูกฟ้า ระดับดี
60040912 กุดตามั่น ระดับดี
60040913 พนาสวรรค์ ระดับดี
60040915 เขานางต่วมเหนือ ระดับดี
60040916 เขานางต่วมใต้ ระดับดี