รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล แควใหญ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
60010401 คลองบอระเพ็ด ระดับดี
60010402 หนองดุก ระดับดี
60010403 หนองดุก ระดับดี
60010404 แหลมนางโล้ ระดับดี
60010405 แควใหญ่ ระดับดี