รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงราย อำเภอ พาน ตำบล ม่วงคำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57050901 ม่วงคำ ระดับพัฒนา
57050902 ทุ่งพร้าว ระดับพัฒนา
57050903 ผามวัว ระดับพัฒนา
57050904 สันมะเหม้า ระดับมาก
57050905 สันผักแค ระดับดี
57050906 สันน้ำบ่อ ระดับพัฒนา
57050907 สันต้นผึ้ง ระดับดี
57050908 ฝั่งตื้น ระดับดี
57050909 สันต้นต้อง ระดับมาก
57050910 สันขี้เบ้า ระดับมาก
57050911 สันปู่ย่า ระดับพัฒนา
57050912 ร่องบอน ระดับดี
57050913 ดงเจริญ ระดับพัฒนา
57050914 สันผักแคใหม่ ระดับมาก
57050915 วังชมภู ระดับมาก
57050916 สันต้นผึ้งใหม่ ระดับดี
57050917 ม่วงทอง ระดับดี