รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ภูซาง ตำบล ป่าสัก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56080201 แก ระดับดีเยี่ยม
56080202 แก ระดับดีเยี่ยม
56080203 ต้นผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
56080204 ป่าสัก ระดับดีเยี่ยม
56080205 ม่วงชุม ระดับดีเยี่ยม
56080206 แกใหม่ ระดับดีเยี่ยม
56080207 ป่าสัก 2 ระดับดีเยี่ยม
56080208 ม่วงใหม่สมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
56080209 ข่วงแก้ว ระดับดีเยี่ยม
56080210 เวียงแก ระดับดีเยี่ยม