รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด น่าน อำเภอ ท่าวังผา ตำบล แสนทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
55060801 นาหนุน 1 ระดับดีเยี่ยม
55060802 นาทราย ระดับมาก
55060803 พ่อ ระดับดีเยี่ยม
55060804 ฮวก ระดับดีเยี่ยม
55060805 น้ำไคร้ ระดับดีเยี่ยม
55060806 ห้วยม่วง ระดับดีเยี่ยม
55060807 สันติสุข ระดับดีเยี่ยม
55060808 แฮะ ระดับดีเยี่ยม