รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด น่าน อำเภอ ท่าวังผา ตำบล ผาตอ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
55060301 วังทอง ระดับดีเยี่ยม
55060302 นาหนุน 2 ระดับดีเยี่ยม
55060303 แหน 2 ระดับดีเยี่ยม
55060304 น้ำพุ ระดับพื้นฐาน
55060305 น้ำโมง ระดับดีเยี่ยม
55060306 สบเป็ด ระดับดีเยี่ยม
55060307 นาหนุน 3 ระดับดีเยี่ยม