รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แพร่ อำเภอ ลอง ตำบล ทุ่งแล้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
54030701 ศรีดอนไชย ระดับดี
54030702 ทุ่งแล้ง ระดับดี
54030703 ปากจอก ระดับดี
54030704 ปากจอก ระดับดี
54030705 อ้ายลิ่ม ระดับดี
54030706 ผาจั๊บ ระดับดี
54030707 วังเลียง ระดับดี
54030708 หาดผาคัน ระดับดี
54030709 ใหม่ปากจอก ระดับดี
54030710 ศรีดอนไชย ระดับดี
54030711 ปากจอก ระดับดี
54030712 ทุ่งทอง ระดับดี