รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แพร่ อำเภอ ลอง ตำบล บ้านปิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
54030201 นาสาร ระดับพัฒนา
54030202 บ่อ ระดับพัฒนา
54030203 ทุ่งตากล้า ระดับพัฒนา
54030204 ใหม่ ระดับพัฒนา
54030205 ปิน ระดับพัฒนา
54030206 ผาคอ ระดับพื้นฐาน
54030207 ห้วยแม่ต้า ยังไม่ประเมิน
54030208 หัวตากล้า ระดับพัฒนา
54030209 แม่หีต ระดับพัฒนา
54030210 ผาคัน ระดับพัฒนา
54030211 แม่หลู้ ยังไม่ประเมิน
54030212 ก้องฝาย ระดับพัฒนา