รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุตรดิตถ์ อำเภอ ลับแล ตำบล ชัยจุมพล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
53080501 น้ำใส ระดับมาก
53080502 ต้นขาม ระดับมาก
53080503 ห้องสูง ระดับมาก
53080504 คุ้ม ระดับพัฒนา
53080505 นาทะเล ระดับพัฒนา
53080506 ชำป่าหวาย ระดับดี
53080507 ห้วยมุ่นห้วยช้าง ระดับดี
53080508 ร่องยาง ระดับมาก
53080509 น้ำใสใต้ ระดับมาก
53080510 ป่าสัก ระดับมาก
53080511 ปากทาง ระดับมาก