รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุตรดิตถ์ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ ตำบล ท่าอิฐ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
53010131 หลังรพช. ระดับดี
53010132 บ้านเกาะ ระดับดี
53010133 ไผ่สีทอง ระดับดี
53010134 เจริญบัณฑิต ระดับดี
53010135 หนองบัว ระดับดี
53010136 บรมอาสน์ ระดับดี
53010137 ฤดีเปรม ระดับดี
53010138 เกษมราษฎร์ ระดับดี
53010139 เกาะกลาง ระดับดี
53010140 คอวัง ระดับดี
53010141 เจษฎาบดินทร์ ระดับดี
53010142 เจริญธรรม ระดับดี
53010143 ตลาดท่าเสา ระดับดี
53010144 ท่าอิฐบน ระดับดี
53010145 ท่าอิฐล่าง ระดับดี
53010146 ธรรมกิจจาภิบาล ระดับดี
53010147 ธรรมาธิปไตย ระดับดี
53010148 พาดวารี ระดับดี
53010149 พัฒนศึกษา ระดับดี
53010150 สมานมิตร ระดับดี
53010151 ศิลาอาสน์ตะวันตก ระดับดี
53010152 ศิลาอาสน์ตะวันออก ระดับดี
53010153 หนองผา ระดับดี
53010154 หน้าวค. ระดับดี
53010155 ห้วยไผ่ ระดับดี
53010156 สำราญฤทัย ระดับดี
53010101 บรมอาสน์ ระดับดี