รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ลำปาง อำเภอ เถิน ตำบล แม่ปะ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
52080301 แม่ปะหลวง ระดับดี
52080302 แม่ปะแพะ ระดับดี
52080303 ท่ามะเกว๋น ระดับดี
52080304 ปางกุ่ม ระดับดี
52080305 ท่าผา ระดับดี
52080306 แม่ปะหัวทุ่ง ระดับดี
52080307 แม่ปะดอย ระดับดี
52080308 สันทราย ระดับดี
52080309 ท่าอุดม ระดับดี
52080310 ท่ามะเกว๋นเหนือ ระดับดี