รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่วาง ตำบล ทุ่งรวงทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50220301 บ้านกลาง ระดับดี
50220302 แสนกันทา ระดับดี
50220303 ไร่หลวง ระดับดี
50220304 กู่ลายมือ ระดับดี
50220305 สารภี ระดับดี
50220306 เตาไห ระดับดี
50220307 ดงแม่อาว ระดับดี
50220308 ดอนปิน ระดับดี