รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ หางดง ตำบล หนองควาย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50150901 ตองกาย ระดับดี
50150902 ฟ่อน ระดับดี
50150903 ไร่ ระดับดี
50150904 ต้นเกว้น ระดับดี
50150905 หนองควาย ระดับดี
50150906 ร้อยจันทร์ ระดับดี
50150907 เหมืองกุง ระดับดี
50150908 ขุนแส ระดับดี
50150909 สันทราย ระดับดี
50150910 นาบุก ระดับดี
50150911 สันป่าสัก ระดับดี
50150912 ตองกายเหนือ ระดับดี