รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่อาย ตำบล แม่อาย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50100102 ดอนชัยใต้ ระดับดี
50100103 ดอนชัยเหนือ ระดับดี
50100104 ใหม่ปู่แช่ ระดับดี
50100105 แม่อายหลวง ระดับดี
50100106 โฮ้งน้อย ระดับดี
50100107 โฮ้งหลวง ระดับดี
50100108 โฮ้งเหนือ ระดับดี
50100109 ปางต้นเดื่อ ระดับดี
50100110 แม่เหลง ระดับดี
50100111 แม่แหลง ระดับดี
50100112 จะนะ ระดับดี
50100113 ดอยแหลม ระดับดี
50100101 ดอยแก้ว ระดับดีเยี่ยม