รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม ตำบล เหมืองแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50071101 น้ำต้น ระดับดี
50071102 ต้นผึ้ง ระดับดี
50071103 ป่าไผ่ ระดับดี
50071104 ดอนตัน ระดับดี
50071105 หนองเขียว ระดับมาก
50071106 วังป้อง ระดับมาก
50071107 สันเหนือ ระดับดี
50071108 ทุ่งข้าวเน่า ระดับมาก
50071109 ศรีวารี ระดับดี