รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่แตง ตำบล บ้านช้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50061101 สันป่าสัก ระดับดีเยี่ยม
50061102 เก๊าะมะค่า ระดับดีเยี่ยม
50061103 ปางไม้แดง ระดับดีเยี่ยม
50061104 ต้นลุง ระดับดีเยี่ยม
50061105 ศรีดงเย็น ระดับดีเยี่ยม