รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ดอยสะเก็ด ตำบล แม่โป่ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50051201 ตลาดขี้เหล็ก ระดับดี
50051202 ป่าไผ่ ระดับดี
50051203 ห้วยบอน ระดับดี
50051204 แม่โป่งหลวง ระดับดี
50051205 พระนอนแม่โปง ระดับดี
50051206 ห้วยอ่าง ระดับดี
50051207 ต้นผึ้ง ระดับดี
50051208 แม่ฮ่องใคร้ ระดับดี
50051209 ป่าไม้แดง-แม่โป่ง ระดับดี
50051210 ห้วยบ่อทอง ระดับดี