รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่แจ่ม ตำบล ปางหินฝน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50030701 แม่หงานหลวง ระดับดี
50030702 พุย ระดับดี
50030703 แม่แฮใน ระดับดี
50030704 แม่ตูม ระดับดี
50030705 ของ ระดับดี
50030706 เฮาะ ระดับดี
50030707 แปะ ระดับดี
50030708 กอกน้อย ระดับดี
50030709 แม่แฮใต้ ระดับดี
50030710 ปางหินฝน ระดับดี
50030711 กองบอด ระดับดี
50030712 พุยกะเหรี่ยง ระดับดี
50030713 ดินขาว ระดับดี
50030714 บ้านโมโลตู่ ระดับดี