รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด มุกดาหาร อำเภอ คำชะอี ตำบล คำชะอี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
49050401 คำชะอี ระดับดีเยี่ยม
49050402 กกไฮ ระดับดีเยี่ยม
49050403 ห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
49050404 คำชะอี ระดับดีเยี่ยม
49050406 หนองกะปาด ระดับดีเยี่ยม
49050408 ศรีมงคล ระดับดีเยี่ยม
49050409 ห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
49050411 คำชะอี ระดับดีเยี่ยม
49050412 ห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
49050413 ห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
49050414 คำชะอี ระดับดีเยี่ยม
49050405 โนนสว่าง ระดับดี
49050407 นาปุ่ง ระดับดี
49050410 แก้งช้างเนียม ระดับดี