รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครพนม อำเภอ นาทม ตำบล นาทม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
48110101 นาทม ระดับดี
48110102 ดอนแดง ระดับดีเยี่ยม
48110103 พันห่าว ระดับดี
48110104 นาทมใต้ ระดับดี
48110105 ดอนดู่ ระดับดี
48110106 โพธิ์ศรี ระดับมาก
48110107 นาโด ระดับดีเยี่ยม
48110108 เหล่าส้มป่อย ระดับดี
48110109 ท่าพันโฮง ระดับดี
48110110 นาทมกลาง ระดับดี
48110111 นาทมเหนือ ระดับดี
48110112 นาสามัคคี ระดับดี
48110113 พันห่าวเหนือ ระดับดี
48110114 สงครามพัฒนา ระดับดี
48110115 นาทม ระดับดี