รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สกลนคร อำเภอ สว่างแดนดิน ตำบล คำสะอาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
47120301 คำสะอาด ระดับดีเยี่ยม
47120302 ดงจันทู ระดับดีเยี่ยม
47120303 หนองหมากแซว ระดับดีเยี่ยม
47120304 ปลวก ระดับมาก
47120305 ยางคำ ระดับดีเยี่ยม
47120306 นาดินจี ระดับดีเยี่ยม
47120307 หนองไผ่ ระดับมาก
47120314 ปลวก ยังไม่ประเมิน
47120308 คำสะอาด2 ระดับดีเยี่ยม
47120309 แสงตะวัน ระดับดีเยี่ยม
47120310 หนองหมากแซว ระดับดีเยี่ยม
47120311 ธาตุโสภา ระดับดีเยี่ยม
47120312 คำสะอาดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
47120313 ปลวก ระดับดีเยี่ยม