รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สกลนคร อำเภอ บ้านม่วง ตำบล ห้วยหลัว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
47100601 ห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
47100602 ห้วยหลัว ระดับดีเยี่ยม
47100603 เหล่าผักใส่ ระดับดีเยี่ยม
47100604 พนาสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
47100605 เทพพิทักษ์ ระดับดีเยี่ยม
47100606 ประชาสรร ระดับดีเยี่ยม
47100607 สามขา ระดับดีเยี่ยม
47100608 เหล่าเจริญ ระดับดีเยี่ยม
47100609 ไชยนนท์ ระดับดีเยี่ยม