รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สกลนคร อำเภอ เมืองสกลนคร ตำบล ธาตุนาเวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
47011601 บ้านหนองบัวใหญ่ ระดับดี
47011602 บ้านโคกสว่าง ระดับดี
47011603 บ้านรุ่งพัฒนา ระดับดี
47011604 บ้านดงพัฒนา ระดับดี
47011605 บ้านมะขามป้อม ระดับดี