รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ นาคู ตำบล สายนาวัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
46160204 บ้านกุดตาใกล้ ระดับดี
46160205 นากระเดา ระดับดีเยี่ยม
46160206 นากระเดาพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
46160207 กุดตาใกล้พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
46160201 จอมศรี ระดับดีเยี่ยม
46160202 หนองขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
46160203 นากุดสิม ระดับดีเยี่ยม
46160208 นากุดสิมพัมนา ระดับดีเยี่ยม