รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ หนองกุงศรี ตำบล หนองหิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
46120901 หนองหิน ระดับดี
46120902 หนองบัวชุม ระดับดี
46120903 สว่างศรีมงคล ระดับดีเยี่ยม
46120904 หนองหิน ระดับดี
46120905 โคกคึม ระดับดี
46120906 หนองหิน ระดับดี
46120907 หนองหิน ระดับดี
46120908 หนองหิน ระดับดี
46120909 หนองบัวชุม ระดับมาก
46120910 หนองหิน ระดับดี