รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ ยางตลาด ตำบล หัวนาคำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
46070715 บ้านดงบัง ระดับดีเยี่ยม
46070714 บ้านโพนสิม ระดับดีเยี่ยม
46070706 บ้านหนองหัวช้าง ระดับดีเยี่ยม
46070707 บ้านโพนสิม ระดับดีเยี่ยม
46070708 บ้านดอนกลาง ระดับดีเยี่ยม
46070709 บ้านดงบัง ระดับดีเยี่ยม
46070712 บ้านดงบังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
46070717 บ้านโพนสิม ระดับดีเยี่ยม
46070701 หัวนาคำ ระดับดีเยี่ยม
46070702 หัวนาคำ ระดับดีเยี่ยม
46070703 โคกค่าย ระดับดีเยี่ยม
46070704 โคกใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
46070705 สร้างหิน ระดับดีเยี่ยม
46070710 โคกใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
46070711 หัวนาคำใต้ ระดับดีเยี่ยม
46070713 หัวนาคำน้อย ระดับมาก
46070716 คำเจริญ ระดับดีเยี่ยม
46070718 หัวนาคำเหนือ ระดับมาก
46070719 หัวนาคำใหม่ ระดับมาก