รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ตำบล หนองกุง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
46011501 บ้านนาคอกควาย ระดับดี
46011502 คำไผ่ ระดับดี
46011503 โนนสง่า ระดับดี
46011504 หนองกุงเหนือ ระดับดี
46011505 บ้านหนองกุงใต้ ระดับดี
46011506 บ้านโคกสำราญ ระดับดี
46011507 บ้านท่าลำดวน ระดับดี
46011508 บ้านกุดลาย ระดับดี