รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ตำบล ไผ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
46010401 หนองโพน ระดับดี
46010402 หนองไผ่ ระดับดี
46010403 โคกล่าม ระดับดี
46010404 คำเม็ก ระดับดี
46010406 เริงนาแก ระดับดี
46010407 โคกกว้าง ระดับดี
46010408 ดอนสวรรค์ ระดับดี
46010409 โนนทอง ระดับดี
46010405 ชุมชนโนนสะอาด หมู่ 5 ไผ่ ระดับดี