รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ เมืองสรวง ตำบล กกกุง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
45120401 กกกุง ระดับดีเยี่ยม
45120402 สีสุก ระดับดีเยี่ยม
45120403 เหล่าหัวภู ระดับดีเยี่ยม
45120404 หัวนา ระดับดีเยี่ยม
45120405 หนองยาง ระดับดีเยี่ยม
45120406 ยางคำ ระดับดี
45120407 บัวสูง ระดับดีเยี่ยม
45120408 บัวเงิน ระดับดีเยี่ยม
45120409 ดอนดู่ ระดับดีเยี่ยม
45120410 สนามชัย ระดับดีเยี่ยม
45120411 กกกุง ระดับดีเยี่ยม