รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ ธวัชบุรี ตำบล บึงนคร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
45052001 ขามเหนือ ระดับพัฒนา
45052002 ขามใต้ ระดับพัฒนา
45052003 ขาม ระดับดีเยี่ยม
45052004 สองพี่น้อง ระดับดีเยี่ยม
45052005 อีเตี้ย ระดับดีเยี่ยม
45052006 สังข์ ระดับดีเยี่ยม
45052007 โนนราษี ระดับพัฒนา
45052008 ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
45052009 ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
45052010 สังข์ ระดับดีเยี่ยม
45052011 สองพี่น้อง ระดับดีเยี่ยม
45052012 อีเตี้ย ระดับดีเยี่ยม
45052013 ขาม ระดับดีเยี่ยม