รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ เกษตรวิสัย ตำบล ดงครั่งน้อย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
45021301 ดงครั่งน้อย ระดับมาก
45021302 ดงครั่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
45021303 โพนทอน ระดับดีเยี่ยม
45021304 แสนสี ระดับดี
45021305 โพนแท่น ระดับดีเยี่ยม
45021306 ขิงแคง ระดับดีเยี่ยม
45021307 สำโรง ระดับดี
45021308 โพนแท่นนอก ระดับดีเยี่ยม
45021309 ดงครั่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
45021310 แสนสีน้อย ระดับดีเยี่ยม
45021311 เสริมสุข ระดับดีเยี่ยม
45021312 โพนฮาด ระดับดีเยี่ยม
45021313 หนองหัวโนน ระดับดีเยี่ยม