รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ เกษตรวิสัย ตำบล โนนสว่าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
45021101 หนองแคน ระดับดีเยี่ยม
45021102 ส้มโฮง ระดับดีเยี่ยม
45021103 เขวาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
45021104 ผำ ระดับดีเยี่ยม
45021105 โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
45021106 สองห้อง ระดับดีเยี่ยม
45021107 โนนศรีทอง ระดับดีเยี่ยม
45021108 อาราง ระดับดีเยี่ยม
45021109 ขวาน้อย ระดับดีเยี่ยม
45021110 เขวาคำ ระดับดีเยี่ยม
45021111 หนองสิม ระดับดีเยี่ยม
45021112 ใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
45021113 สระพังทอง ระดับดีเยี่ยม
45021114 ราษฎร์สามัคคี ระดับดีเยี่ยม