รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ตำบล เมืองทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
45012501 เมืองทอง ระดับดี
45012502 เมืองทอง ระดับดี
45012503 เมืองทอง ระดับดีเยี่ยม
45012504 หนองอุ่ม ระดับดีเยี่ยม
45012505 สงเปลือย ระดับดี
45012506 โนนสำราญ ระดับมาก
45012507 หนองพาดเสื้อ ระดับดี
45012508 อุ่มเม้า ระดับมาก
45012509 หนองพาดเสื้อน้อย ระดับดี
45012510 เมืองทอง ระดับดี