รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย ตำบล เมืองเตา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44081201 เมืองเตา ระดับดี
44081202 ยานาง ระดับดี
44081203 โนนยูง ระดับดี
44081204 โคกสาย ระดับดี
44081205 หนองฮี ระดับดี
44081206 น้ำอ้อม ระดับดีเยี่ยม
44081207 โนนจาน ระดับดี
44081208 ผักสั่ง ระดับดีเยี่ยม
44081209 โนนบ่อ ระดับดีเยี่ยม
44081210 กางกี่ ระดับดี
44081211 เมืองเตา ระดับดี
44081212 ศรีนครเตา ระดับดี
44081213 โนนยาง ระดับดีเยี่ยม
44081214 เมืองเตา ระดับดี
44081215 หนองฮี ระดับดี
44081216 ดอนกวาง ระดับดีเยี่ยม
44081217 หนองเลิง ระดับพื้นฐาน
44081218 เมืองทอง ระดับดีเยี่ยม
44081219 ริมบึง ระดับดีเยี่ยม
44081220 โพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
44081221 โนนยูง ระดับดีเยี่ยม
44081222 โนนจาน ระดับดี
44081223 โพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
44081224 แสนสุข ระดับดีเยี่ยม
44081225 ศรีนครเตา ระดับดี
44081226 น้ำอ้อมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม