รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ โกสุมพิสัย ตำบล ดอนกลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
44031701 ดอนกลาง ระดับมาก
44031702 วังจาน ระดับดี
44031703 โนนสูง ระดับดี
44031704 ทิพโสต ระดับดี
44031705 โนนอุดม ระดับดี
44031706 วังจาน ระดับดี
44031707 วังแคน ระดับดี
44031708 หินแห่ ระดับดี
44031709 เหล่า ระดับดี
44031710 ทิพโสต ระดับดี
44031711 วังแคน ระดับดี