รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองคาย อำเภอ โพนพิสัย ตำบล เหล่าต่างคำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
43050701 เหล่าต่างคำ ระดับดีเยี่ยม
43050702 ต่างคำ ระดับดีเยี่ยม
43050703 ห้วยน้ำเย็น ระดับดีเยี่ยม
43050704 เชียงอาด ระดับดีเยี่ยม
43050705 สุขสำราญ ระดับดีเยี่ยม
43050706 โนนตาล ระดับดีเยี่ยม
43050707 นาเมย ระดับดีเยี่ยม
43050708 โคกหัวภู ระดับดีเยี่ยม
43050709 โคกคอย ระดับดีเยี่ยม
43050710 เหล่าเจริญ ระดับดีเยี่ยม
43050711 โคกสว่าง ระดับดีเยี่ยม
43050712 มีสุข ระดับดีเยี่ยม
43050713 เชียงอาดเหนือ ระดับดีเยี่ยม
43050714 ต่างคำวิทยา ระดับดีเยี่ยม
43050715 โนนภูทอง ระดับดีเยี่ยม
43050731 เหล่าต่างคำ ยังไม่ประเมิน