รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย อำเภอ หนองหิน ตำบล หนองหิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
42140101 หนองหิน ระดับดี
42140102 ภูหินกอง ระดับพัฒนา
42140103 ไร่ศรีอุบล ระดับดี
42140104 ฟากนา ระดับดี
42140105 น้ำใส ระดับดี
42140106 ห้วยไผ่ใต้ ระดับดี
42140107 ร่องป่าไผ่ ระดับดี
42140108 ห้วยเดื่อ ระดับพัฒนา
42140109 โคกสว่าง ระดับพัฒนา
42140110 หลักร้อยหกสิบ ระดับพื้นฐาน
42140111 ห้วยโจด ระดับพัฒนา
42140112 ภูทอง ระดับพัฒนา
42140113 สุขใจ ระดับดี
42140114 ลานมัน ระดับพัฒนา