รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย อำเภอ เอราวัณ ตำบล ผาสามยอด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
42130301 ห้วยป่าน ระดับดี
42130302 หนองตูม ระดับดี
42130303 โนนสวรรค์ ระดับดี
42130304 นาอุดม ระดับดี
42130305 ซำม่วง ระดับพัฒนา
42130306 ศูนย์พัฒนา ระดับพัฒนา
42130307 นาสมใจ ระดับดี
42130308 ห้วยสวรรค์ ระดับดี
42130309 ห้วยป่าน ระดับดี
42130310 หนองตูม ระดับพัฒนา