รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย อำเภอ วังสะพุง ตำบล ผาน้อย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
42090601 ผาน้อย ระดับดีเยี่ยม
42090602 กุดแก ระดับดีเยี่ยม
42090603 โนนวังแท่น ระดับดีเยี่ยม
42090604 วังแท่น ระดับดีเยี่ยม
42090605 หนองขาม ระดับดีเยี่ยม
42090606 โคกมน ระดับดีเยี่ยม
42090607 โคกแฝก ระดับดีเยี่ยม
42090608 โนนกกจาน ระดับดีเยี่ยม
42090609 โนนฟากเลย ระดับดีเยี่ยม
42090610 ลุ่ม ระดับดีเยี่ยม
42090611 โนนกกหาด ระดับดีเยี่ยม
42090612 ศรีสงคราม ระดับดีเยี่ยม
42090613 กลาง ระดับดีเยี่ยม
42090614 ปทุมวัน ระดับพัฒนา
42090615 ศรีสุวรรณ ระดับดีเยี่ยม
42090616 กกเต็น ระดับดีเยี่ยม
42090617 เมตตา ระดับดีเยี่ยม
42090618 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
42090619 วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม