รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย อำเภอ วังสะพุง ตำบล หนองงิ้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
42090401 หนองงิ้ว ระดับดีเยี่ยม
42090402 ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
42090403 เล้า ระดับดีเยี่ยม
42090404 น้ำจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
42090405 กกบก ระดับดี
42090406 หนองหญ้าปล้อง ระดับดี
42090407 เหล่าแปน ระดับพัฒนา
42090408 กกกอก ระดับดี
42090409 หมากแข้ง ระดับพัฒนา